Openingstijden

Op afspraak

Algemeen voorwaarde Trimsalon Lucky

Definities

 1. Trimsalon Lucky: Trimsalon Lucky, gevestigd te Spijkenisse onder KvK nr. 78171970.
 2. Klant/opdrachtgever: degene met wie Trimsalon Lucky een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Trimsalon Lucky en klant samen.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Trimsalon Lucky.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Trimsalon Lucky hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw .
 2. Alle prijzen op die Trimsalon Lucky hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Trimsalon Lucky te allen tijde wijzigen. 
 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Trimsalon Lucky een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Trimsalon Lucky heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Trimsalon Lucky prijsaanpassingen meedelen via de website.
 6. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Trimsalon Lucky op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of met een betaalverzoek bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;

b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van trimsalon Lucky) verschuldigd;

c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van trimsalon Lucky) verschuldigd.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Trimsalon Lucky gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Trimsalon Lucky. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Trimsalon Lucky zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Trimsalon Lucky op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Trimsalon Lucky, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Trimsalon Lucky te betalen.  

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze       voor Trimsalon Lucky enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Trimsalon Lucky voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Trimsalon Lucky tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Trimsalon Lucky tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Trimsalon Lucky.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Trimsalon Lucky de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Trimsalon Lucky redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Klachten

 1. De klant dient een door Trimsalon Lucky geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Trimsalon Lucky daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Trimsalon Lucky in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient zich binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Trimsalon Lucky.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Trimsalon Lucky ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Aansprakelijkheid Trimsalon Lucky

 1. Trimsalon Lucky is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Trimsalon Lucky aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Trimsalon Lucky is nooit aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
 4. Indien Trimsalon Lucky aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.
 5. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is trimsalon Trimsalon Lucky ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Trimsalon Lucky toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Trimsalon Lucky niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Trimsalon Lucky in verzuim is. 
 3. Trimsalon Lucky heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Trimsalon Lucky kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Trimsalon Lucky in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Trimsalon Lucky kan worden toegerekend in een van de wil van Trimsalon Lucky onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Trimsalon Lucky kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Trimsalon Lucky 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Trimsalon Lucky er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Trimsalon Lucky is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Trimsalon Lucky is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Trimsalon Lucky zoveel mogelijk vooraf kenbaar maken via de website.
 4. Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Trimsalon Lucky bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Trimsalon Lucky is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 04 oktober 2020.